Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Institutional development and organizational strengthening

Цели на програмата

Влијание и поддршка за зголемувањето и зајакнувањето на организациските, институционалните и техничките капацитети на организацијата

Зајакнување на одговорноста на организацијата спрема зададените стратешки определби

Зголемување на знаењата , вештините и способностите за стратешко размислување, подготовка на апликации, јавно застапување/лобирање, подобрување на финансиското раководење, разбирање на јавното-приватно партнерство, мониторинг и проценка со цел одржливо, ефективно и ефикасно имплементирање на активностите предвидени со оваа програма, како и на годишната програма на организацијата

Подобрување на транспарентноста и отчетноста на организацијата и регионалните центри

Проширување на бројот и квалитетот на продукти и услуги како резултат од зајакнатите капацитети преку обуки и консултации

 

Стратешка цел на програмата

Ефективна, ефикасна и одржлива организација

Развој на демократските процеси преку јакнење на граѓанското општество

Транспаретност и отчетност

 

Donors
Member of: