English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Проекти 2004-2007

Организациско јакнење на капацитетите на женските НВО

Активности: отварање на три регионални канцеларии како поддршка за функционирање на мрежата на СОЖМ, јакнење на човечките капацитети на женските НВО преку спроведување на тренинг курсеви за управување со проектен циклус, стратешко планирање, лидерски вештини и род и родов развој, публикување на Годишен извештаи за три години.

Донатор: Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС.

 

Донатори
Членка на: