English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство

Цел: Подобрување на ефикасноста на механизмите насочени кон случаите на семејно насилство и воспоставување на модел на соработка меѓу релевантните локални актери.

Проектот „Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство“ се реализираше во периодо октомври 2009 – декември 2009, од страна на Националниот Совет на Жени на Македонија – СОЖМ, во партнерство со Македонското женско лоби.

Проектот се спроведуваше во согласност и во соработка со Општина Центар и Општина Долнени, како две пилот општини вклучени во проектните активности.

Генералната цел беше насочена кон подобрување на ефикасноста на механизмите кон случаите на семејно насилство и воспоставување на модел на соработка помеѓу локалните релевантни субјекти, што ќе резултира со интегративен и систематски одговор кон семејното насилство во заедниците.

Донатор: УНФПА

 

Донатори
Членка на: