Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

Жените и медиумите

Цел: Сензибилизирање на медиумите за потребата од зголемено и рамноправно учество на жените во креирањето на медиумската политика и поддршка на медиумите во реализација на родовата рамноправност како приоритет.

Целна група: Новинари од 17 медиуми (6 од печатените и 11 од електронските медиуми - 5 телевизиски куќи и 6 радиостаници).

Резултати: 26 новинари беа родово сензибилизирани; Отворени беа поголеми можности за вградување на родовата димензија во новинарската професија.

Донатор: Влада на Кралството Норвешка.

 

Donors
Member of: