Македонски (Macedonian)
Banner
Banner
Banner

Награди

Municipalities

Banner

ОТВОРЕН ПОВИК

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА ЖЕНИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ НА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовир

а правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.

2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачот/ката треба да подготви и испорача дводневен тренинг за “жените и процесите на адаптација кон климатските промени“ наменет за  10  учеснички од 5зре женски организации од мрежата на Национален совет за родова рамноправност.

Обучувачот/ката ќе треба да развие методологија за спроведување на тренингот која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачот се очекува  во координација со раководителката на проектот да ја развие програмата за обуката како и алатки за оцена.

Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните тематски целини:

1. Вовед во родовите концепти и климатските промени;

 • Клучни аспекти на родовата перспектива во климатските промени
 • Основни родови поими и концепти;
 • Родово одговорни, неутрални, слепи и трансформативни политики.

2. Интерсекција на родовата перспектива и климатските промени

 • Вклучување на родовата перспектива во главните текови, политики и практики
 • Политики за климатските промени
 • Меѓународна и национална стратешка рамка за род и климатски промени

 3. Родовите улоги во сектори релевантни за климатските промени

 4. Планирање на родово респонзивни акции за климатски промени;

 • Родово одговорно буџетирање за акции насочени кон адаптација на климатските промени;
 • Трендови во финансирањето на акции за климатски промени на глобално ниво;

2. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на обучувачот/ката:

 • Да развие програма за тренингот;
 • Пред тренингот да подготви презентации и вежби кои ќе ги сподели со раководителката на проектот;
 • Да го спроведе тренингот;
 • Да развие и предложи методологија за оценка на тренингот;
 • После спроведениот тренинг да изготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на истиот.

3. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 2 работни денови. Активностите треба да се реализираат во втората половина на месец август 2022.

4. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Обучувачот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки.
 • Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
 • Испорачани најмалку 5 обуки поврзани со темата на овој тренинг;
 • Искуство во работа со претставници од женски граѓански организации;
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.

5. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/ки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV;
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 16.08.2022 на е-пошта:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , со предмет: Апликација за ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА ЖЕНИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ НА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ.


Критериуми за избор на обучувачот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Доколку има потреба кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју. Апликации со нецелосна документација нема да се разгледуваат.

 

Donors
Member of: