English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Документ за јавни политики - Заеднички против насилен екстремизам на локално ниво

Документот за политики се фокусира на важноста на проблемот за креаторите на локалната политика, обезбедувајќи краток преглед / анализа на проблемот во локален контекст и давање јасни препораки за локалните власти и други релевантни локални засегнати страни. Препораките го следат локалниот контекст и препораките дадени во Националната стратегија за превенција на НЕ. Подготвените локалните акциски планови даваат јасни чекори и активности кои треба да ги спроведат локалните власти  по нивното одобрување во насока на превенција и спречување на развој на насилниот екстремизам на локално ниво и преземање на социјална одговорност кон заедницата.

Проектот “Заеднички против насилниот екстремизам на локално ниво” има за цел да ја подигне свеста за прашања од насилниот екстремизам  и радикализација кај младите, родителите, верските водачи и безбедносните сили како и зајакнување на меѓусекторскиот механизам за превенција од насилен екстремизам во четири мултиетнички  општини: Теарце, Долнени, Гостивар и Куманово.

Документот може да го погледнете тука.

 

Донатори
Членка на: