English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Национална конференција: Родово одговорно буџетирање на локално ниво

На 22.10.2013 г. во хотел Арка во Скопје се одржа конференција со наслов „Родово одговорно буџетирање на локално ниво“.

Конференцијата беше во организација на Националниот совет за родова рамноправност, Асоцијацијата за здравствена едукација и истражувања-ХЕРА и здружението за еднакви можности–Еднаков пристап, со техничка поддршка на канцеларијата на UN Women–Телото на Обединетите Нации за Родова еднаквост и зајакнување на жените.

На конференцијата беа презентирани резултатите и препораките од спроведените родови проценки на  локални политики, програми и буџети на општините Гостивар, Центар, Дебар, Куманово, Прилеп, Струмица, Теарце, Штип во рамки на регионалниот проект “Промовирање на родово одговорни политики во југоисточна Европа“ имплементиран од страна на UN Womеn. Проценките даваат директни насоки за унапредување на локалните политики, програми и буџети почитувајќи ја родовата еднаквост. Како пример на добра пракса презентација имаше Град Скопје, како општина која има локална стратегија за родова еднаквост и се залага за нејзина имплементација преку примена на концептот на родово одговорно буџетирање. На конференцијата исто така беше промовиран и првиот прирачник за родово одговорно буџетирање за невладини организации.

На Конференцијата присуствуваа околу 70 лица, меѓу кои претставници од граѓанските организации, државните институции и локалните самоуправи.

 

Донатори
Членка на: