English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ/КА

ОПИС НА ЗАДАЧИ1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ, НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;

 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;

 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;

 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

2. Цел и опфат на задачата

Во првите две недели од месец јули ќе бидат спроведени (5) работилници во општините Скопје, Струга, Струмица, Ресен и Кавадарци. Тема на работилниците ќе биде важноста на вклученоста на жените и родовата еднаквост во политичките партии, политичкиот живот и процесите на одлучување. На средбите ќе бидат присутни претставнички на политички партии, како и претставнички на граѓанскиот сектор од горенаведените општини.

Целта на задачата на експертот/ката е да одржи пет (5) работилници  за улогата на жените во сегашните и новите изборни процеси во следните општини: Скопје, Струга, Струмица, Ресен и Кавадарци.

3. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на експертот/ката во координација со проектниот тим:

Да подготви програма за пет (5) работилници со физичко присуство.
Да подготви соодветна форма за евалуација на работилниците.
Да подготви наративен извештај од работилниците.
Да подготви листа на препораки согласно извештајот од работилниците.

Резултати/продукти кои треба да произлезат од работата на експертот/ката се:

План за имплементација на работилниците;
Форма за евалуација;
Наративен извештај;
Листа на препораки;

4. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно пет (5) работни денови. Активностите треба да се реализираат во периодот Јули 2022.


5. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Експертот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

Високо образование од областа на општествени науки
Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност
Минимум 7 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

Професионално искуство во работа со граѓански организации од најмалку 5 години;
Искуство во спроведување на теренски активности и работилници на локално ниво;
Искуство во спроведуведување на активности со претставници/чки на политички партии;
Да поседува одлични комуникациски, презентациски и фацилитаторски вештини;
Одлични компјутерски вештини;

Државни службеници и персонал тековно вработен во јавната администрација немаат право да бидат избрани.

6. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/тки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

Писмо за изразување интерес;

Професионално CV (во ЕУ формат за експерти);
Методологија (план за задачата);
Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

*Патните трошоци се предвидени во надоместокот за експертски ден. 


Пријавите треба да се достават најдоцна до 01.07.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за експерт/ка

Критериуми за избор на експертот/ката се предходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Доколку евалуационата комисија увиди потреба, кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју. 

Оглас пилот тренинг за финансиска писменост

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

Кратко објаснување за проектот

НСРР е партнер и тековно работи на Fly IN проектот кој е дел од Еразмус плус програмата. Партнери во проектот се организации од: Шведска, Кипар, Грција и Велика Британија.  Fly IN проектот има за цел развивање на образовна програма за обука на младински работиници, која ќе им помогне во зајакнување и проширување на нивните знаења и капацитети.

Цели на проектот:

-Да се развие иновативна програма за обука за финансиска писменост за младински работници, да им се дадат алатки, насоки и соодветна поддршка за обука на млади жени со мигрантско потекло.

-Директно да се обучуваат младински работници за финансиска писменост, кои пак, ќе обучуваат млади жени со мигрантско потекло, со цел да се зајакне и продолжи идниот ефект од тие обуки.

За таа цел НСРР ќе одржи дводневна пилот обука на тема финансиска писменост.

Првиот дел од обуката  ќе биде одржан во јули, еден ден во времетраење од четири часа. Истата ќе биде одржана во Скопје. Доколку се пријавени поголем број на учесници ќе биде направена селекција. Целта на обуката е учесниците да се запознаат со иновативните алатки развиени во рамките на проектот, како и нивна понатамошна употреба во спроведување на тренинг за финансиска писменост за жените.

Услови:

-Обуката е наменета за жени, не постари од 30 години.

-Обуката има за цел да ги зајакне, подобри капацитетите, знаењата и вештините на жените во управување со своите финансии преку иновативни алатки развиени во рамките на проектот.

Во однос на точниот датум и локација, дополнително ќе бидат контактирани селектираните учесници.

Пријавувањето се врши со пополнување на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/1S6GTS9Y0sdq3xlbaju52VAMyPl_bf8zyYGWvLpfOjAE/edit

Вториот дел од обуката ќе биде одржан во јули, еден ден во времетраење од четири часа. Истата ќе биде одржана во Скопје. Целта на обуката е учесничките да ги зголемат и зајакнат своите знаења и вештини за управување со своите финансии преку иновативни техники и алатки. Доколку се пријавени поголем број на учесници ќе биде направена селекција.

Услови:

- Обуката е наменета за младински работници, не постари од 30 години;

-Учесниците да не бидат просветни работници.

Пријавувањето се врши со пополнување на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/18aO-LYUF9bvH3vaKkvZ9FJns1ClBOcLlnBDLImnqeH0/edit

 

Повик за модератор за тркалезни маси

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА МОДЕРАТОР ЗА ТРКАЛЕЗНИ МАСИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКА НА СЕКТОРИТЕ КОИ ДИРЕКТНО КОМУНИЦИРААТ СО ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО И РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ, НСРР ќе се стреми кон:

●      Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;

●      Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;

●      Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;

●      Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.

2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачот/ката треба да подготви и испорача три тркалезни маси на тема: ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНАТА СОРАБОТКА НА СЕКТОРИТЕ КОИ ДИРЕКТНО КОМУНИЦИРААТ СО ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО И РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО.

Модераторот/ката ќе треба да развие методологија за спроведување на тркалезните маси во соработка со програмскиот менаџер и проектниот тим, како и да ги модерира истите. Од модераторот/ката се очекува да дејствува како неутрален учесник во дискусијата,  да обезбеди сите учесници да внимаваат на временските ограничувања за време на дискусијата како и да обезбеди што помало застранување од темата ипрашањата што се поставуваат за време на дискусијата. Воедно, модераторот/ката има задача да постави соодветен тон на разговорот како и, да ги поттикне гостите да учествуваат така што атмосферата ќе биде отворена и интимна.

Целта и содржината на тркалезните маси ќе биде :

Презентација на актуелната состојба што жртвите на семејно насилство ја пријавуваат на СОС линијата за семејно насилство при Национален совет за родова рамноправност, со цел да се обезбеди навремен, стручен одговор и решавање на проблемот на семејно насилство во корист на жртвите.

Планирани се три тркалезни маси со претставници од стручните оддели на државните институции на сите нивоа, како и претставници од граѓанскиот сектор.

2. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на модераторот/ката:

●     Да модерира три тркалезни маси;

●     Пред тркалезните маси да подготви предлог за тема и поттеми за дискусија за време на истите кои ќе ги сподели со раководителката на проектот;

●     Да обезбеди сите учесници да внимаваат на временските ограничувања за време на дискусијата;

●     Да развие и предложи методологија за оценка на тренингот;

●     После спроведениот тренинг да изготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на истиот.

●     Ќе обезбеди секој да добие шанса да се вклучи во дискусијата.

●     Да ја разгледа темата за дискусија со цел да обезбеди соодветна структура за поставување прашања и добивање одговори, модерирање на дискусија и евидентирање на промени во текот на дискусијата;

●     Ќе подготвено визуелно привлечни материјали и пријатни активности кои ќе овозможат брзи и ефективни дискусии;

●     Ќе се погрижи учесниците да се чувствуваат удобно да поставуваат прашања, како и да прифатат неосудувачки пристап кон гледиштата на останатите учесници;

●     Да се погрижи учесниците да не застрануваат од зададената тема;

●     Да им посочи на учесниците дека тркалезна маса ќе остане доверлива;

●     Да ги заклучува и сумира главните точки од состаноците, дискусиите и договорените изјави/дејства;

3. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 3 работни денови. Активностите треба да се реализираат во последната недела од месец мај 2022.

4. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Обучувачот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

●     Високо образование од областа на општествени науки.

●     Минимум 5 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

●     Искуство во работа со претставници од државни институции, граѓански организации и даватели на услуги во областа на семејно и родово базирано насилство;

●     Широко познавање и работно искуство во рамките на легислативата поврзана со семејно и родово базирано насилство,

●     Одлично познавање на македонски јазик.

●     Одлични комуникациски вештини.

●     Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.

5. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/ки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

●     Писмо за изразување интерес;

●     Професионално CV;

●     Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;

●     Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 20.05.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за МОДЕРАТОР ЗА ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА ТЕМА ЗАЕДНО ДО МЕЃУСЕКТОРСКИ ОДГОВОР.

Критериуми за избор на модераторот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју. Апликации со нецелосна документација нема да се разгледуваат.

 

Повик за избор на обучувач за тренинг на тема лобирање и застапување

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ

 1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.

 2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачот/ката треба да подготви и испорача дводневен тренинг за “Лобирање и застапување“ наменет за  15 учеснички од 4 женски организации од мрежата на Национален совет за родова рамноправност.

Обучувачот/ката ќе треба да развие методологија за спроведување на тренингот која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачот се очекува  во координација со раководителката на проектот да ја развие програмата за обуката како и алатки за оцена.


Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните тематски целини:

1. Дефинирање на поимот, цели и видови на застапување;

-          Влијание и моќ на убедување;

-          Клучни фактори на успех во застапувањето и лобирањето;

2. Идентификација на прашања за застапување и лобирање: застапување и лобирање во Македонија (успешни приказни, препреки, причини за успех/неуспех);

3. Стратегии за застапување и лобирање;

4. Техники на застапување и лобирање -  како да им пристапиме на доносителите на одлуките;

5. Легитимност и отчетност во застапувањето и лобирањето;

6. Законска рамка во застапувањето и лобирањето и креирање политики;

7. Истражување, документација и набљудување;

8. Децентрализацијата и можностите на граѓанското општество – прашања за застапување и лобирање во локалните области (партиципација во локалната демократија, набљудување на локалната влада, влијание на политиките, воспоставување соработка/партнерства);

9. Цели, партнерства и сојузи;

 2. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на обучувачот/ката:

 • Да развие програма за тренингот;
 • Пред тренингот да подготви презентации и вежби кои ќе ги сподели со раководителката на проектот;
 • Да го спроведе тренингот;
 • Да развие и предложи методологија за оценка на тренингот;
 • После спроведениот тренинг да изготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на истиот.

3. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 2 работни денови. Активностите треба да се реализираат во третата недела од месец април 2022.

4. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Обучувачот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки.
 • Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
 • Испорачани најмалку 5 обуки на тема: лобирање и застапување;
 • Искуство во работа со претставници од женски граѓански организации;
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.

 5. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/ки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV;
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 04.04.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА ЛОБИРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ.

Критериуми за избор на обучувачот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју. Апликации со нецелосна документација нема да се разгледуваат.

 

Оглас за вработување на проектен координатор - СОС линија

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Објавува оглас за вработување на проектен координатор/ка

Програма: СОС мобилна национална линија за поддршка на жртви на семејно насилство

Позицијата предвидува половина работно време (20 часа неделно) со ретки попладневни ангажмани при организација на настани, како и можност нефреквентни патувања во земјата и во странство. Поради тековната пандемија, тимот на НСРР комбинира работа во канцеларија со работа од дома, со флексибилно работно време.

Вработувањето е од времен карактер со потенцијал за продолжување на работниот договор на неопределено време.

Позицијата овозможува можности за личен развој и надградба, динамична работна средина и колективен одмор за новогодишните празници (покрај законски предвидените денови за одмор).


Oпис на позицијата:

 • Планирање и спроведување на активностите во рамки на проектот „СОС мобилна национална линија за поддршка на жртви на семејно насилство“ ;
 • Координирање со распоредот на пет операторки на СОС линијата;
 • Подготвување на месечни и финални извештаи за проекти кои се во нејзина/негова надлежност;
 • Редовно следење и запознаеност со развојот на јавните политики во државата во  тематската област (семејно насилство, насилство врз жените и родово базирано насилство) и известување на раководниот тим за потенцијални можности за интервенции;
 • Анализирање на регулатива и стратешки документи и подготвување сумарни аналитички извештаи поврзани со тематската област;
 • Учествување во дизајн и подготовка на истражувачки проекти во тематската целина;
 • Во соработка со тимот на извршната канцеларија, организирање на конференции, работилници и други настани во рамките на тематскарта област;
 • Претставување на организацијата на различни настани поврзани со тематската област;


Критериуми за аплицирање:

 • Најмалку 3 годишно работно искуство, по можност во невладиниот сектор и на тема родова еднаквост/женски права;
 • Завршени додипломски студии во релевантна област од општествените науки;
 • Работно искуство кое вклучува спроведување на проекти, а особено од областа на родовата еднаквост;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Одлично познавање на Microsoft Office пакетот;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик;
 • Запознаеност со политичкиот контекст во државата, особено во областите на делување на организацијата;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;


Услови:

 • Избраниот/та кандидат/ка ќе работи со скратено работно време;
 • Можност за напредување и кариерен раст согласно работната успешност;
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-Биографија (CV)

-Мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 04.03.2022 на следните е-mail адреси:

TO: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

CC: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Subject: Апликација за работно место: проектен координатор/ка

Сите апликации ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата, се согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Сојуз-Национален совет за родова рамноправност, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

 

Донатори
Членка на: