English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Отворен повик за финансиска поддршка

      


   ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020


За финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување на правата на жената и нејзината улога во општеството
проект “Вклучи се – Побарај гласно!“
спроведуван од НСРР – Национален совет за родова рамноправност во соработка со АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности, финансиски поддржан од UN Women – Скопје, во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида“

НСРР и АГОРА отвораат повик за доделување финансиска поддршка на женски организации од скопски, југоисточен, источен и североисточен регион. Поддршката ќе биде доделена на проекти кои ќе придонесат кон следната цел на проектот: „Жените и нај исклучените се зајакнати да станат погласни и да влијаат на локалните процеси на донесување одлуки“.
Период на реализација на активностите е од 1 март 2021 година до 1 март 2022 година (12 месеци).

На овој повик ќе се додели финансиска поддршка за локални женски организации најмногу до 10.000 американски долари во денарска противвредност по поединечен проект.
Пријавата за овој повик се состои од поднесување на следните задолжителни документи:

1. Образецот за пријавување (апликација) можете да го преземете Овде;
2. Образец за предлог – буџет преземете Овде;
3. Тековна состојба од Централен регистар, не постара од шест месеци;
4. Кратки биографии на персоналот вклучен во проектот;
5. Статут на организацијата
6. Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај, за 2019 година;
7. Годишна програма за работа за 2021.
Пријавите се доставуваат најдоцна до 17.00 часот, 31.01.2021 истовремено на следните две адреси: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .
Прашања во врска со повикот можат да бидат поставени исклучиво по писмен пат двете е-маил адреси: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите најдоцна до 15.01.2021. Одговорите на поставените прашања ќе бидат објавени на www.sozm.org.mk и на agora.org.mk најдоцна до 20.01.2021 година.

ПРАШАЊА И ОДОГОВРИ

За да го превземете документот ве молиме кликнете на: Прашања и одговори


Детални информации за повикот можете да најдете во документот именуван како Насоки за пријавување а кој можете да го најдете на следниот линк (преземи овде).


Во рамки на овој повик ќе се организира информативна средба на ЗУМ на 14.01.2021 во 12ч на следниов линк:  https://us02web.zoom.us/j/82189284373?pwd=TGg2Z1RZQzNKZGZFdU1lNkFuUXRDUT09

Meeting ID: 821 8928 4373

Passcode: 4JEj3e

 

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ                                                                                                             

1. Вовед

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност (НСРР) во партнерство со АГОРА - Центар за промоција на граѓански вредности, во рамки на проектот „Вклучи се - Побарај гласно“, финансиран од UN Women има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно активно учество во  локалната заедница. Преку реализација на проектот најмалку 10 женски организации ќе ги зајакнат сопствените капацитети за мобилизација на жените во локалните заедници и  ќе ги зајакнат капацитетите на жените за застапување со локалните власти. Во следна фаза од проектот, четири организации ќе добијат финансиска поддршка да спроведуваат теренски активности и активности за консултации и застапување со локалните власти со цел интегрирање на потребите на жените во општинските програми и буџети.

За реализација на активностите на проектот, наменети за градење капацитети на женски и граѓански организации, НСРР објавува Повик за избор на двајца (2) обучувачи/-чки за подготовка и испорака на дводневна обука за „ Процеси на буџетирање во општините и акции за застапување “.


 1. 2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачите/-чките треба да подготват и испорачаат дводневна обука за “ Процеси на буџетирање во општините и процесите на застапување“ наменета за  најмалку 20 учеснички од 10 женски организации од скопски, североисточен, источен и југоисточен регион во РСМ.

Обуката ќе биде поделена на два дела:

-           Дел 1, првиот ден, обуката ќе се фокусира на процесите на планирање и буџетирање во општините,

-           Дел 2, вториот ден , обуката ќе се фокусира на пристапите и алатките кои можат да се користат во процесите на застапување со општините.

Обучувачите ќе треба да развијат методологија за спроведување на обуките која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачите се очекува  заеднички и во координација со раководителката на проектот да ја развијат програмата за обуката како и алатки за оцена.

Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните теми:

 • Децентрализација, организација на локалната самоуправа, локална политика и одговорност на локалната самоуправа спрема граѓаните;
 • Разбирање на процесите на донесување одлуки;
 • Механизми и методологии за ефективно учество на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво (вклучувајќи практични примери и успешни приказни);
 • Улогата на граѓанските организации (ГО) во процесите на донесување одлуки и видови на соработка меѓу ГО и локалната самоуправа;
 • Застапување и лобирање на локално ниво;


2.1 Задачи на обучувачите а и испорака на обуката:

-           Да развијат програма за обуката;

-           Пред обуката да подготват презентации и вежби кои ќе ги споделат со раководителката на проектот;

-           Да ја спроведат обуката;

-           Да развијат и предложат методологија за оценка на  обуката;

После спроведената обука да изготват и поднесат извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на обуката.


 1. 3. Информации за ангажманот

Право на пријавување имаат организации (профитни и непрофитни) или тим од двајца обучувачи кои ги исполнуваат условите.

Периодот планиран за спроведување на обуката е 9-10 декември, 2020. Работен јазик е македонски.

Местото на одржување на обуката  дополнително ќе биде определено . Обучувачите треба да бидат подготвени за спроведување на обуката и онлајн доколку се појави таква потреба.

Целокупниот ангажман за испорака на тренингот е максимум  5 работни денови за тимот ангажирани обучувачи. Тоа вклучува подготовка (програма, презентации и материјали), испорака на обука и подготовка на извештај.

 1. 4. Потребни квалификации

Обучувачите треба да ги поседуваат следните квалификации и вештини:

 • Завршено високо образование или 10 години работно искуство во менаџирање проекти во невладин сектор на теми поврзани со човекови права, буџети, застапување и сл.;
 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми и со граѓански  организации);
 • Испорачани најмалку 5 обуки на темите: процес на буџетирање во општините и акции за застапување;
 • Познавање на спроведување на онлајн обуки (преку користење на ZOOM или други апликации);
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.


 1. 5. Потребни документи

Понудата треба да го содржи следново:

-       Писмо за мотивација (до 500 зборови) на организацијата/тимот,

-       Кратка биографија (CV) на двајцата обучувачи со опис на експертизата релевантна за оваа задача,

-       Референтна листа на слични ангажмани (најмалку 5 за секоја од темите),

-       Финансиска понуда по испорачана услуга со сите вклучени трошоци. Истата треба да биде изразена во бруто износ во македонски денари.


Понудите треба да се достават до 18.11.2020 20.11.2020 година на следната електронска адреса Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .


Овие обуки се дел од проектот „Вклучи се – Побарај гласно!“, спроведен од Сојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида. 

Повик за учество на обука


                                                                                                                                                                                                               Сојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА, во рамки на проектот „Вклучи се - Побарај гласно“, објавува Повик за учество на двe дводневни обуки за претставници/чки на локални женски и граѓански и организации.

Проектот има за цел да ги поддржи локалните женски и граѓански организации да спроведат акции за зајакнување и мобилизација на жените и нивно активно учество во  локалната заедница. Исто така, има за цел да ги поддржи граѓанските и женските организаци да ги искористат постоечки механизми за партиципативни процеси со цел да ги  вклучат нивните потреби во општинските политики и буџети.


Датум: Обука I : 25-26 ноември 2020 год; Обука II :  9-10 декември 2020 год.

Место: дополнително ќе се утврди


Обуките ќе се спроведат согласно со пропишаните владини мерки за спречување на ширењето на COVID 19.


Обуката I на тема „Теренски активности и градење капацитети на членки“ има за цел да ги зајакне капацитетите на женски и граѓански организации преку пренесувае на искуства и обука за теренски активности кои граѓанските организации можат да ги преземат во однос на жените кои ги застапуваат  со цел промовирање на инклузивно учество во локалните политики и процеси на донесување одлуки.


Обуката II на тема „Процеси на буџетирање во општините и акции за застапување“ за зајакнување на знаењето на учесниците за:

-          Изготвување, извршување и известување за буџетот на општината,

-          родово одговорно буџетирање,

-          буџетска транспарентност и следење на буџетот,

-          застапување и лобирање.


Методологијата на работа ќе биде комбинација на теоретско излагање и интерактивно вклучување со практична примена и вежби. Работниот јазик за време на обуката ќе биде македонски.

Кој може да аплицира

 • По две претставнички/-ници од локални женски организации и други граѓански организации кои спроведуваат активности врзани со родовата рамноправност во скопски регион, североисточен регион, источен и југоисточен регион Учеството на обуката е целосно покриено од НСРР. Избраните учесници/-чки дополнително ќе бидат информирани за сите детали во врска со обуката (програма, храна и сместување). Патните трошоци на учесниците ќе бидат покриени од организаторите..

Пријава за обуката

Сите заинтересирани организации треба да пополнат пријава за учество преку Google Forms, за пријавата кликни тука.

Рокот за пријавување е најдоцна до 10 ноември 2020 година.

За дополнителни прашања Ве молиме контактирајте нѐ на тел. 02 3134 390  или на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Сите пристигнати пријави ќе бидат разгледани од тимот на НСРР и АГОРА.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Во рамките на истиот проект “Вклучи се – Побарај гласно!“ ќе се доделат грантови за спроведување теренски активности за мобилизација на жените и застапување со општините.  Критериумите и официјалниот оглас ќе бидат дополнително објавени.Овие обуки се дел од проектот „Вклучи се – Побарај гласно!“, спроведен од Сојуз-Национален совет за родова рамноправност во партнерство со АГОРА во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида.

 

Документ за јавни политики - Заеднички против насилен екстремизам на локално ниво

Документот за политики се фокусира на важноста на проблемот за креаторите на локалната политика, обезбедувајќи краток преглед / анализа на проблемот во локален контекст и давање јасни препораки за локалните власти и други релевантни локални засегнати страни. Препораките го следат локалниот контекст и препораките дадени во Националната стратегија за превенција на НЕ. Подготвените локалните акциски планови даваат јасни чекори и активности кои треба да ги спроведат локалните власти  по нивното одобрување во насока на превенција и спречување на развој на насилниот екстремизам на локално ниво и преземање на социјална одговорност кон заедницата.

Проектот “Заеднички против насилниот екстремизам на локално ниво” има за цел да ја подигне свеста за прашања од насилниот екстремизам  и радикализација кај младите, родителите, верските водачи и безбедносните сили како и зајакнување на меѓусекторскиот механизам за превенција од насилен екстремизам во четири мултиетнички  општини: Теарце, Долнени, Гостивар и Куманово.

Документот може да го погледнете тука.

 

Проценка на ризик од семејно насилство

Проценка на ризик од семејно насилство

 

Донатори
Членка на: