English (United Kingdom)
Банер
Банер
Банер

Награди

Општини

Банер

Mums In Power

Проектот Mums In Power е фокусиран на едукација на возрасни и невработени мајки кои се соочуваат со двојни/повеќекратни недостатоци. Истиот ќе биде спроведуван до почетокот на 2024 година. Идејата на овој проект е:

• Да се развие, оцени и дистрибуира обука на едукатори за возрасни што ќе ги насочи и промовира нивните тренинзи како мајки претприемачки (mumprenuers), обезбедувајќи им висококвалитетна обука за вештини за претприемништво.

• Да се понуди курс за обука за претприемнишво кај мајките на персоналот, за да може да обезбеди подобра и посоодветна услуга на mumpreneurs, овозможувајќи им да ги надминат стереотипите и да градат работни места во start-up светот.

Водечка организација на овој проект е Stichting Vrouw en Welzijn -  Холандија, додека партнерски организации овој проект се Asociacion Egeia Desarrollo Social – Шпанија, Union- National Council for Gender Equality - Република С. Македонија, Buyuk Ortadosu Saglik Ve Egtim Vakfi – Турција, Stando LTD – Кипар и Stichting Sunny Days – Холандија.

Проектот има за цел:

1. Подобрување на пристапот до образование за претприемништво и социјално претприемништво за невработените мајки, особено оние кои се соочуваат со повеќе пречки (самохрани мајки, бегалци, ниски примања, жртви на семејно насилство, мајки со попреченост и социјални потреби).

2. Да ги поттикне мајките кои се невработени или неактивни да преземат ризик да започнат сопствен бизнис.

3. Поддршка и помош на родовата еднаквост на пазарот на трудот.

4. Да се помогне на невработените мајки да започнат сопствен бизнис во новата економија преку охрабрување и насочување.

5. Да се поттикнат невработените мајки да ги научат основните вештини и компетенции.

6. Да се обучат возрасни едукатори за едукација на најефикасните стратегии за обука за идните мајки.

7.  Да се поддржат мајките во градењето на нивната самодоверба, како и да ја прошират нивната мрежа, зајакнувајќи го нивниот круг.

8. Да им овозможат на работниците на едукаторите за возрасни со вештини за обука за да можат да ги поддржат мајките да го развијат нивното претприемнички вештини.

 

Мисија, визија и цели на НСРР 2022-2025 година

Мисија, визија и вредности

Мисија: промоција на правата на жените како човекови права, елиминирање на сите форми на дискриминација кон жените и градење општество со еднакви можности.

Визија: родова еднаквост, загарантирани права на жените, елиминирање на дискриминацијата на жените во општеството и семејството, развој и мир.

Вредности на кои се заснова работата на НСРР: еднаквост, ненасилство, толеранција, солидарност, комуникација и соработка, граѓански активизам, одржлив развој, транспарентност, мултикултурализам, почитување и заштита на човековите права, партиципативна демократија, социјална правда и вклученост.

Стратешка рамка на НСРР за 2022-2025 година

 • Стратешка област 1: Институционален развој и организациско зајакнување на мрежата

Стратешка цел на програмата: Ефективна, ефикасна и одржлива организација и регионални центри

 • Стратешка област 2: Превенција на родови стереотипи, сексизам, насилство врз жените и семејно насилство

Стратешка цел на програмата: Намалување на родовото насилство, насилството врз жените и семејното насилство, реинтеграција на жртвите на семејно и родово насилство

 • Стратешка област 3: Економско зајакнување на жените, со посебен фокус на жените од руралните средини области и социјално претприемништво

Стратешка цел на програмата: Подобрување на социјалната и економската положба на жената во урбаните и руралните средини.

 • Стратешка област 4: Жени, лидерство и учество

Стратешка цел на програмата: Еднакво учество на жените во политичкиот, јавниот живот и сите други аспекти на општеството

 • Стратешка област 5: Родова еднаквост и климатски промени

Стратешка цел на програмата: Жените подеднакво се вклучени и учествуваат во процесот на адаптација на климатските промени

 • Стратешка област 6: Жени, мир и безбедност

Стратешка цел на програмата: Мир во земјата и мир во регионот

 

 

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ

ОПИС НА ЗАДАЧИ


1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.


2. Опис на работни задачи и испорачани услуги

Обучувачот/ката треба да подготви и испорача дводневен тренинг за “ Стратешко планирање“ наменет за  12 учеснички од 4 женски организации од мрежата на Национален совет за родова рамноправност.

Обучувачот/ката ќе треба да развијат методологија за спроведување на тренингот која ќе понуди комбинација од теорија и вежби за практична примена на теоријата. Од обучувачот се очекува  во координација со раководителката на проектот да ја развие програмата за обуката како и алатки за оцена.


Програмата за обуката треба да ги понуди/опфати следните тематски целини:

 1. Вовед во планирањето и стратешкото планирање, клучни концепти во стратешкото планирање
 2. Визија/Мисија на организацијата;
 3. Анализа на опкружувањето: Институционална поставеност на организацијата
 4. ПЕСТ и СВОТ анализа;
 5. Стратешки цели, формулација на стратегии, содржина и формат на стратешки план;
 6. Стратешки планови и финансиско планирање;
 7. Стратешки планови и оперативно планирање/годишни планови;
 8. Стратешки планови и набљудување и оценување.

2. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на обучувачот/ката:

 • Да развие програма за тренингот;
 • Пред тренингот да подготви презентации и вежби кои ќе ги сподели со раководителката на проектот;
 • Да го спроведе тренингот;
 • Да развие и предложи методологија за оценка на тренингот;
 • После спроведениот тренинг да изготви и поднесе извештај најдоцна 7 работни дена по завршувањето на истиот.


3. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 2 работни денови. Активностите треба да се реализираат во последната недела од месец февруари 2022.


4. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Обучувачот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки (економија, менаџмент). Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Искуство во спроведување обуки (предност ќе имаат оние кои имаат искуство со испорака на обуки на предвидените теми);
 • Испорачани најмалку 5 обуки на тема: стратешко планирање;
 • Одлично познавање на македонски јазик;
 • Способност за работење со кратки рокови и навремено испорачување на услуги.


5. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/тки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV;
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 11.02.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за ОБУЧУВАЧ ЗА ТРЕНИНГ НА ТЕМА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ.

Критериуми за избор на обучувачот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју.

 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

ОПИС НА ЗАДАЧИ

Експерт/ка за мониторинг


 1. Контекст на задачата

Националниот совет за родова рамноправност (НСРР) е национална мрежа на 116 локални женски организации посветена на родова рамноправност, заштита на женските и човековите права, развој и градење мир. НСРР има мисија да ги промовира правата на жените, да работи на елиминација на сите форми на дискриминација на жените и на изградба на општество со еднакви можности за сите.

За спроведувањето на својата програма за 2022 НСРР обезбеди оперативен грант од фондови на Европската Унија. Во согласност со Стратегијата на НСРР, целта на годишната програма е да придонесе кон родова рамноправност и почитување на човековите права во Република Северна Македонија. Специфично во текот на 2022 година со поддршката обезбедена од ЕУ, НСРР ќе се стреми кон:

 • Зајакнување на ефективноста, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одржливоста на мрежата и нејзините регионални центри;
 • Намалување на родово-базирано насилство, насилство врз жената и семејно насилство и реинтеграција на жртвите од родово-базирано насилство, насилство врз жената и домашно насилство;
 • Еднакво учество на жените во политичкиот и јавниот живот и во сите сфери на општеството;
 • Вклученост и активно учество на жените во процесите на прилагодување кон климатските промени.

Спроведувањето на активностите од годишната програма е предвидено да биде следено од страна на надворешен експерт/ка.


2. Цел и опфат на задачата

Целта на задачата на експертот/ката за мониторинг е да се осигура редовно следење на активностите со намера да се обезбеди учење, да се осигура отчетност и да се демонстрира ефективност и ефикасност во спроведувањето на програмата.

Поспецифично обврска на експертот/ката ќе биде да обезбеди поддршка на програмскиот тим во:

 1. Воспоставување на систем за мониторинг на програмските активности
 2. Прибирање на потребните податоци и нивна анализа
 3. Известување согласно на потребите на организацијата и барањата на донаторот
 4. Учење и спроведување на потребните промени и прилагодувања на програмата и стратешкиот пристап.

3. Специфични активности и очекувани резултати

Следните активности треба да бидат реализирани од страна на експертот/ката:

 • Поддршка на тимот во планирање и развој на систем за мониторинг кој ќе осигура прибирање на потребните податоци и следење дали се остваруваат планираните продукти и резултати;
 • Развој на мониторинг индикатори врз основа на постоечката логичка рамка и подготовка на план за мониторинг кој ќе ги дефинира целните вредности, методологијата за прибирање податоци и одговорностите;
 • Развој на алатки за мониторинг и насоки за проектниот тим за нивно користење;
 • Планирање на процесите на прибирање податоци;
 • Поддршка на тимот во агрегирање, сумирање и анализа на податоците и нивно соодветно презентирање во извештаите;
 • Редовни состаноци со проектниот тим за преглед на прогресот, ревизија на планот и учење.

Резултати/продукти кои треба да произлезат од работата на експертот/ката се:

 • План за мониторинг на програмата кој по потреба ќе се ажурира тековно
 • Обрасци, прашалници и други алатки кои ќе се користат во процесот на мониторинг
 • Извештај од ангажманот и реализираните активности на експертот/ката


4. Времетраење и период на спроведување на активностите

За овој ангажман се предвидени вкупно 15 работни денови. Активностите треба да се реализираат во периодот февруари – декември 2022.


5. Квалификации и барања кои треба да ги задоволи експертот/ката

Експертот/ката се очекува да ги исполнува следните критериуми:

Општо професионално искуство

 • Високо образование од областа на општествени науки (економија, менаџмент). Постдпломски и докторски студии ќе се сметаат за предност.
 • Минимум 10 години работнo искуство.

Специфично професионално искуство и вештини

 • Професионално искуство во работа со граѓански организации од најмалку 7 години;
 • Професионално искуство во работа на ЕУ проекти од најмалку 5 години;
 • Искуство како експерт во областа на мониторинг на најмалку 3 слични проекти/задачи;
 • Да поседува одлични комуникациски, презентациски и фацилитаторски вештини;
 • Одлични компјутерски вештини;
 • Познавање на англиски јазик.

Државни службеници и персонал тековно вработен во јавната администрација немаат право да бидат избрани.

6. Пријавување и избор

Заинтересираните кандидати/тки можат да се пријават со доставување на  следниве документи:

 • Писмо за изразување интерес;
 • Професионално CV (во ЕУ формат за експерти);
 • Методологија (план за задачата);
 • Листа од три лица и нивни контакти за препорака од слични работни ангажмани;
 • Финансиска понуда, која вклучува надомест по ден во бруто износ изразена во македонски денари, со вклучен персонален данок на доход.

Пријавите треба да се достават најдоцна до 10.02.2022 на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите и Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите , со предмет: Апликација за експерт/ка за мониторинг

Критериуми за избор на експертот/ката се претходното релевантно професионално искуство, квалитетот на предложената методологија и финансиската понуда. Кандидатите/ките кои ќе влезат во потесен избор може да бидат повикани на интервју.

 

Oглас за хонорарен ангажман со скратено работно време на позиција

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Објавува оглас за хонорарен ангажман со скратено работно време на позиција

АДМИНИСТРАТОР/КА НА ВЕБ СТРАНА И СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ


Критериуми за аплицирање:

 • Минимум средно образование. Предност ќе имаат кандидатите со образование од областа на маркетинг, односи со јавност и други соодветни општествено-филозофски студии;
 • Одлично познавање на Microsoft Office пакетот;
 • Одлично познавање на Англиски јазик;
 • Искуство со користење на софтвер за администрација на веб страни, платформи за дизајн и креирање на визуелни содржини за социјални медиуми ;
 • Три години работно искуство или волонтерски ангажман во граѓанскиот сектор;
 • Одлични комуникациски и вештини за пишување;
 • Амбициозност и желба за учење;
 • Самоиницијативност, проактивност, креативност, способност за креирање на креативни содржини за социјални медиуми, вешто ракување со повеќето канали на социјалните медиуми (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), способност за планирање и испорачување на дадените обврски;

Услови:

 • Избраниот/та кандидат/ка ќе работи со скратено работно време;
 • Можност за напредување и кариерен раст согласно работната успешност;
 • Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-Биографија (CV)

-Мотивационо писмо

Заинтересираните кандидати се молат своите пријави да ги достават најдоцна до 03.02.2022 на следните е-mail адреси:

TO: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

CC: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Subject: Апликација за работно место: Администратор/ка на социјални медиуми

Сите апликации ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата, се согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Сојуз-Национален совет за родова рамноправност, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор. Апликациите што ќе бидат доставени со нецелосна документација нема да бидат разгледувани. 

 

Донатори
Членка на: